Over de Kennisgemeenschap

Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg - Man schrijft met pen aantekeningen in een schrift

Op dit moment zijn vijf platforms actief: continentie, stoma, diabeteshulpmiddelen, prothesen en compressie. Deze vijf platforms zijn gestart met de ontwikkeling en de implementatie van kwaliteitsstandaarden. De kwaliteitsstandaarden zijn gebaseerd op het Generieke Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelenzorg. In de platforms werken het Ministerie van VWS, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten samen aan het verbeteren van de hulpmiddelenzorg.

Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg

De partijen delen hun ervaringen en kennis onderling om van elkaar te leren en zaken beter op te pakken. Door samen te werken op deelgebieden, kennis te delen tijdens themabijeenkomsten, implementaties samen op te pakken, knelpunten te delen en gezamenlijk te agenderen, is een netwerk ontstaan dat wij Kennisgemeenschap Hulpmiddelenzorg hebben genoemd. De Kennisgemeenschap staat ook open voor andere initiatieven die zich met kwaliteitsstandaarden in de hulpmiddelenzorg bezighouden.

Doel en ambitie

De kennisgemeenschap heeft als doel het bevorderen van kennisuitwisseling, het leren van elkaars ervaringen en het gezamenlijk aanpakken en agenderen van gedeelde thema’s.

Wat doet de Kennisgemeenschap?

Samen met de partijen in de Kennisgemeenschap delen wij kennis en werken wij samen. Dit doen we door:

  1. Het signaleren, agenderen en uitwerken van gedeelde thema’s en knelpunten. Twee keer per jaar organiseren we een platformoverstijgende bijeenkomst om kennis op te halen en te delen over een specifiek thema rond de kwaliteitsstandaarden. De voorzitters en eigenaren van de platforms komen 4 keer per jaar bij elkaar om knelpunten te bespreken en zo nodig voor te leggen aan het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen.
  2. Verzamelen en verspreiden van kennis over het proces van de ontwikkeling, het beheer en de implementatie van kwaliteitsstandaarden binnen de platforms.
  3. Ieder jaar organiseren VWS, Patiëntenfederatie Nederland en Vilans het congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Betrokken partijen kunnen dan hun ervaringen uitwisselen en knelpunten signaleren en agenderen.

Hoe is de kennisgemeenschap georganiseerd?

De Kennisgemeenschap wordt ondersteund en gecoördineerd door Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg.