Patiëntinformatie over continentiehulpmiddelen

Patientinformatie over Continentiehulpmiddelen
Publicatiedatum: 20 juli 2018

Vanaf nu is goede patiënteninformatie over continentiehulpmiddelen beschikbaar in de Vilans Hulpmiddelenwijzer. Goed nieuws voor ruim 1 miljoen mensen in ons land die lijden aan incontinentie.

Mensen met incontinentie zijn vaak aangewezen op het gebruik van continentiehulpmiddelen zoals inleggers, katheters, onderleggers en darmspoelen. Gebruik van een goed hulpmiddel stelt deze patiënten in staat om zelfstandig te functioneren en is voorwaarde voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven en werken. Bovendien worden medische risico’s zoals urineweginfectie en huidbeschadiging dan geminimaliseerd.

Kwaliteitskader continentiehulpmiddelen

Sinds de zomer van 2017 zijn in het Register van het Zorginstituut Nederland (ZiN) de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de hulpmiddelenzorg voor deze patiënten moet voldoen: het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen. Dit Kwaliteitskader is opgesteld door de veldpartijen en geeft onder andere aan dat goede hulpmiddelenzorg inhoudt dat patiënten en voorschrijvers (zoals continentieverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, revalidatieartsen en huisartsen) gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen waarbij vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid centraal staan. Het uitgangspunt is functioneringsgericht voorschrijven. Goede patiënteninformatie over continentiehulpmiddelen is dan essentieel.

Platform continentie hulpmiddelenzorg

Het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen is een initiatief van toenmalig VWS-minister Schippers en tot stand gebracht door landelijke organisaties van betrokken partijen: het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg, gericht op implementatie en onderhoud van het kwaliteitskader. Het Platform wordt ondersteund door ons. De patiënteninformatie continentie op de Hulpmiddelenwijzer is eveneens vastgesteld door het Platform.