Platform Compressie Hulpmiddelenzorg

Publicatiedatum: 28 maart 2019

Alle partijen die betrokken zijn bij het leveren van compressiehulpmiddelen zijn het erover eens dat cliënten met een noodzaak voor compressiehulpmiddelen deze snel en adequaat moeten verkrijgen.

Kwaliteitsstandaard

In opdracht van het Ministerie van VWS is het Platform Compressie Hulpmiddelenzorg, bestaande uit onderstaande partijen, aan de slag gegaan met het opstellen van een kwaliteitsstandaard. Dit in het verlengde van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg dat dient als beschrijving van voor de cliënt goede hulpmiddelenzorg.

De te ontwikkelen kwaliteitsstandaard is een antwoord op de behoefte tot meer transparantie in de keten voor compressie hulpmiddelenzorg. Het belang van goede, zinnige en doelmatige zorg staat daarbij voorop.

Gerelateerd nieuws


Het platform heeft:

  • knelpunten aangedragen en een knelpuntenanalyse en uitgangsvragen opgesteld en beantwoord;
  • de scope en uitgangspunten voor de module in kaart gebracht;
  • de module geschreven op basis van de binnen het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg geschetste kaders: Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg (Nictiz, 2009), de Basisrichtlijn voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen (RiFA) (CG-Raad 2010) en de terminologie van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2001, RIVM 2002, 2018) als basis voor het beschrijven van het functioneren van cliënten;
  • aanbevelingen geformuleerd;
  • het gezamenlijke onderhoudsplan voor de module opgesteld.

In december 2019 is de conceptmodule verspreid onder de meeleesgroep en de besturen van de deelnemende partijen in het platform, waarbij zij commentaar konden aanleveren.De landelijke commentaarronde voor deze concepttekst heeft plaatsgevonden tussen maart 2020 en mei 2020. Vanwege het aantal aanpassingen ten opzichte van de eerste conceptversie heeft het platform besloten een tweede – beperktere – commentaarronde mogelijk te maken. Deze tweede commentaarronde en de verwerking hiervan heeft plaatsgevonden vanaf juni 2020. 

Na de verwerking van het commentaar uit de tweede commentaarronde is de module vastgesteld in de platformbijeenkomst in oktober 2020, waarna er een formele autorisatieronde heeft plaatsgevonden door betrokken besturen van het platform. De kwaliteitsstandaard is in december 2020 aangeboden voor opname in het Register van Zorginstituut Nederland. Momenteel richt het platform zich op de implementatie. 

Functioneringsgericht voorschrijven

In de Module Compressiehulpmiddelenzorg wordt uitgegaan van het functioneringsgericht voorschrijven van Compressiehulpmiddelen. Daarmee wordt bedoeld dat in het proces van voorschrijven het functioneren van de cliënt centraal staat. Daarbij moet de compressiehulpmiddelenzorg cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn.

Naast samen beslissen en functioneringsgericht voorschrijven zijn het bevorderen van het zelfmanagement van cliënten en stepped care belangrijke uitgangspunten bij het doorlopen van het proces.

Betrokken partijen

Het platform bestaat uit de volgende partijen:

Het platform wordt ondersteund door Vilans, kennisorganisatie langdurende zorg.

Contact

Neem voor meer informatie over het Platform Compressie Hulpmiddelenzorg contact op met Vilans.