Platform Continentie Hulpmiddelenzorg

Publicatiedatum: 28 maart 2019

Hoe ziet goede continentiehulpmiddelenzorg eruit? Het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg stelde hiervoor de Module Continentie Hulpmiddelen op.

Het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg is verantwoordelijk voor de Module Continentie Hulpmiddelen. Deze kwaliteitsstandaard omschrijft wat goede continentie hulpmiddelenzorg is. Het platform bestaat uit alle relevante partijen uit het veld. In 2017 heeft het platform de kwaliteitsstandaard aan het Register van het Zorginstituut aangeboden, en sindsdien zorgt het voor het beheer en de implementatie van de kwaliteitsstandaard.

Gerelateerd nieuws


Kwaliteitsstandaard

Mensen met continentieproblemen zijn vaak aangewezen op het gebruik van continentiehulpmiddelen zoals inleggers, katheters, onderleggers of darmspoelen. Gebruik van de goede hulpmiddelen stelt deze mensen in staat om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en bevordert maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. Bovendien worden medische risico’s, zoals urineweginfectie en huidbeschadiging geminimaliseerd.

Begin 2016 ging een platform, bestaande uit alle betrokken veldpartijen, van start met het opstellen van een kwaliteitsstandaard die omschrijft hoe goede continentie hulpmiddelenzorg eruitziet. Deze kwaliteitsstandaard beschrijft onder meer dat cliënten en voorschrijvers (zoals continentieverpleegkundigen, revalidatieartsen en huisartsen) gezamenlijk de benodigde hulpmiddelen bepalen, waarbij maatwerk, kwaliteit en doelmatigheid centraal staan. Tevens spraken de partijen een nieuwe manier van voorschrijven af. Uitgangspunt is het functioneren van de cliënt en wat de cliënt nodig heeft om zijn of haar continentieprobleem zo veel mogelijk te verminderen in het dagelijks leven.

Deze nieuwe afspraken zijn door het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg vastgelegd in de Kwaliteitsstandaard Continentiehulpmiddelen. In de zomer van 2017 heeft het platform deze kwaliteitsstandaard aangeboden aan het Zorginstituut Nederland en is deze opgenomen in het Register. De kwaliteitsstandaard is onderdeel van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.

Functioneringsgericht voorschrijven

Een belangrijk uitgangspunt van de kwaliteitsstandaard is het functioneringsgericht voorschrijven. Zo kan iemand met kinderen en een lichamelijk zware baan andere behoeften hebben dan iemand die minder actief is. Daarvoor is een passend hulpmiddel nodig en voldoende keuzemogelijkheden om maatwerk te bieden bij het voorschrijven. Het perspectief van de cliënt staat daarbij centraal.

Stand van zaken

Sinds de zomer van 2017 zorgt het platform voor het actueel houden van de kwaliteitsstandaard. Tevens heeft het platform een aantal implementatiestappen gezet:

  • Het platform heeft een cliëntenfolder ontwikkeld en verspreid.
  • Het platform heeft samen met de Vilans Hulpmiddelenwijzer online cliënteninformatie opgesteld en gepubliceerd.
  • Het platform haalt actief ervaringen op bij cliënten over de kwaliteit van continentiehulpmiddelenzorg.
  • Er wordt een indicatorenset ontwikkeld.
  • Het platform heeft een digitaal prototype laten ontwikkelen van het PES (Probleem Etiologie Symptomen) formulier met de bijbehorende HRIU en PRIU op basis van de kwaliteitsstandaard.
  • Samen met het Platform Stoma Hulpmiddelenzorg wordt een scholing voor verpleegkundigen ontwikkeld over functioneringsgericht voorschrijven.

Betrokken partijen

Het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg is gericht op het actueel houden van en de implementatie van de kwaliteitsstandaard. Het platform bestaat onder meer uit de volgende organisaties:

Het platform wordt ondersteund door Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Vilans.